UNIDADES DISCURSO


Citando palabras de  Leonardo Gómez Torrego, o enunciado "é unha unidade de comunicación, pragmática, (...)que debe ter sentido completo dentro da situación comunicativa na que se produce."


CARACTERÍSTICAS DO ENUNCIADO

  • Está delimitado por pausas maiores como o punto ou o silencio.
  • Ten capacidade comunicativa propia, nun discurso ou nunha situación.
  • Sintacticamente é independente.
  • É a unidade mínima de comunicación, fronte ao texto, que é a superior.


TIPOS DE ENUNCIADOS

Non oracionais: son palabras ou conxunto de palabras que non forman oracións: "Bos días"

Oracionais: son os que presentan estrutura oracional, aínda que o verbo pode estar elidido: "Onde estás?" -"Na casa"


No hay comentarios:

Publicar un comentario